תקנון רכישת שוברים 

1 .התנאים המפורטים מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר הבית של מלון נאו אילת
https://now-vx.com/ ובשירותים המסופקים באתר. הגלישה באתר והגישה אל
המוצרים והשירותים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכן בכפוף לתקנון הרכישה הכללי באתר.
2 .הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל
רכישה שבוצעה על ידך באמצעות האתר, יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין
מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
3.בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
4 .כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות
התקנון.
5 .הגדרות
1.5″ .שובר”: לעניין מסמך זה – ניתן להפצה ולמימוש בהודעת טקסט, במייל בסמארט –
פון או מודפס ומופק באמצעות הפלטפורמה המופעלת על ידי מנהל האתר;
2.5″ .שובר מתנה”: שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, למעט ערך
כספי, ובכפוף להוראות תקנון זה ;
3.5″ .שובר כסף”: שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו את הערך הכספי שהוטען
בו, ובכפוף להוראות תקנון זה;
6 תנאים כללים:
1.6 .משתמש זכאי לעשות שימוש באתר בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:
6.2 המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
6.3.בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
4.6 בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת
מחברות האשראי או המכובד בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי;
6 .5.בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
6..6 .המשתמש הסכים לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של מנהל האתר.
7.6 .מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו
הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת
הסכמת המשתמש באתר, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר
ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, מנהל האתר יפעל ככל האפשר
לעדכן את משתמשיו, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.
6.8 .כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי האתר, וכל שימוש
באתר על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב כהסכמה וקבלה של
השינויים האמורים על ידי המשתמש.
8.6 .תנאי התקנון מצויים באתר והינם חובה לעיון והסכמה ע”י הלקוחות המעוניינים
להצטרף וליהנות משירותי האתר המלאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או
חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
9.6 .השימוש בחלקים מסוימים של האתר מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם
למפורט בתנאי השימוש להלן.
7 .תנאי השימוש באתר
1.7 .זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.
2.7 .המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של
הלקוחות ולא למטרות מסחריות
7.3.מנהל האתר אינו מגביל העברת שובר לצד ג על בסיס לא מסחרי, על ידי
משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי השובר,
לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של האתר, גם כלפי מקבל השובר בהעברה. כל
האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע מהעברת שובר לצד ג, לרבות, אך לא רק,
במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.
4.7 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי להפסיק בכל עת,
מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או
לבטל מכירה, ללא צורך במתן התראה מוקדמת,
8 .דרכי רכישת שובר
1.8 .כדי לרכוש את שובר באתר יש לבחור את המוצר המתאים ולהשלים את תהליך הרכישה,
2.8 .מנהל האתר רשאי לבטל את ההזמנה, בין השאר, אם אותו לקוח הגיש פרטים
כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי
המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה
לכתובת הדואר האלקטרוני )כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו
לאתר
3.8 .המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ, ככל שהדבר מחויב על-פי
הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
5.8 .קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי
המציע.
6.8 .חיוב הלקוח יתבצע על ידי מלון נאו וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת
פרטיו מסר ו/או באמצעות פלטפורמת
7.8 .יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על
חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את
פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה
אישור על קליטת הפעולה אצל מנהל האתר. הרישום שנרשם במחשבי מנהל האתר
יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
10.8 .מנהל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל או לבטל כל
בקשה לרכישת מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן
המקרים הבאים:
1.10.8 .בהתאם לשיקול דעתו הסביר של מנהל האתר מתעורר חשד כי התשלום עבור
רכישת השובר לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו.
2.10.8 .נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר.
3.10.8.אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי שובר ו/או
השירות נשוא שובר המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.
4.10.8 .במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך
רכישה תקין בדרך הרכישה.
5.10.8 .אם יתברר כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא.
6.10.8 .במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.
7.10.8 .מנהל האתר יפרסם הודעה על ביטול המכירה, בהתאם לשיקול דעתו, בדף
הרכישה בטרם סגירת המכירה ו/או ישלח הודעה על ביטולה לרוכשי השוברים במסגרת
המכירה בדוא”ל שמסרו בעת רכישת השוברים במקרים המתאימים.
8.10.8.במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה
מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד
שירות הלקוחות של מנהל האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע
העסקה ע”י מבצע הפעולה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים
ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה
מנהל האתר זכאי לבטל את בקשת הרכישה.
11.8 .אם חברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך תבוטל הזמנת השובר על ידך
למלון נאו תהיה במקרה כזה הזכות לחייב אותך בדמי ביטול של אחוז ממחיר
השובר או חלק השובר שהזמנת או בסך של 100 ,₪ לפי הנמוך מבין השניים
13.8 .את השובר תוכל להדפיס או לשלוח באמצעות המייל או באמצעות הודעת טקסט,
ויתכנו אמצעי הנפקת שובר נוספים לבחירה,
14.8 .הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת
רכישת השוברים.
15.8 .מנהל האתר יהיה רשאי לעדכן את כמות המינימום של השוברים או את כמות
המקסימום של השוברים הניתנים לרכישה.
9 .אספקת המוצרים
אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו
ובעמוד המכירה של השובר
10 .מימוש השובר
1.10 .לא ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת. על אף האמור, שובר כסף ניתן
לממש יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין.

11.לכל שובר תקבע תקופת שימוש מקסימלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך
המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין
לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר
כספי כלשהו או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי
בשל כך.
11.1.השובר אינו מהווה הזמנת מקום בבית העסק ,לאחה קבלת השובר יש לפנות למחלקת ההזמנות של המלון ולבצע הזמנה.
12 .אחריות
1.12 .מלון נאו לא יהיה אחראי למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי
רוכש השובר, לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא
נכון/עדכני/מטעה וכו’. ביי מי תשלח את השובר בהתאם לפרטים אשר הלקוח מסר -AS
.IS
12.2.מלון נאו/לא אחראי להגעת השובר למקבל/ת השובר,
לרבות במקרים של סינון ע”י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות
טקסט, או שתיבת הדוא”ל של הנמען מלאה וכיו”ב.
13 .כללי
1.13 .תוקף השובר הינו בין 24 ל- 60 חודשים, בכפוף לכל דין. תוקף השובר יצוין על
גבי השובר.
2.13 .על אף האמור בסעיף 1.13 לעיל, תוקפם של שוברים לרכישת מוצר או שירות
מסוימים, יכול ויהיה קצר מ- 24 חודשים, בהתאם לתנאים המופיעים על גבי השובר.
3.13 .לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של השובר.
14. דרכי פניה למנהל האתר : מלון נאו : 2299244 – 050 , now.vx.eilat@gmail.com
15.מדיניות ביטולים והחזרה:
1.15 .ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ’א-
1981″( חוק הגנת הצרכן”( עסקאות במכר מרחוק.
3.15 .לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר או
באמצעות הדואר או באמצעות תקשורת אלקטרונית )כדוגמת דואר אלקטרוני(, יכלול את
פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר, כמפורט בסעיף 14 שלעיל.
4.15 .רק הלקוח המשלם את השובר יכול לבטל את רכישת השובר.
5.15 .דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים
המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום
ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של %5 מסכום העסקה או 100
ש’ח, לפי הנמוך מביניהם.
6.15 .עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותו של מנהל האתר לתבוע את נזקיו כאמור
בסעיף 14ה)ג( לחוק הגנת הצרכן.

לשונית תנאים והגבלות :
קישור לעמוד הרלונטי במלון – https://now-vx.com/wp-content/uploads/2021/11/Terms.pdf

דילוג לתוכן